.

Arrow
Arrow
1
2
3
Slider

هنرستان غيردولتي هنرآموزان

 

هنرستان هنرآموزان از سال تحصیلی 82-81 در ناحیه 4 آغاز به فعالیت نمود.در سال تحصیلی 96-95 به مکان جدید نقل مکان کرد. در سال تحصیلی 97-96 هنرستان دارای پایه های دهم و یازدهم در رشته های شبکه و نرم افزار، فتوگرافیک، حسابداری و نقشه کشی معماری میباشد و همچنین پایه چهارم هنر نیز در این آموزشگاه دایر است. در سال تحصیلی گذشته نظر به جابه جایی هنرستان تغییرات مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای مناسب کارگاهی انجام شده است.